3ம் வகுப்பு 3ம் பருவம்

Course Content

Lessons Status
1

1 உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம்

2

2 சொல் பொருள், வாங்க பேசலாம் ,படிப்போம் சிந்திப்போம் எழுதுவோம்

3

3 வினாக்களுக்கு விடையளிக்க

4

4 மீண்டும் மீண்டும் சொல்லலாமா

5

5 குழு விளையாட்டு

6

6 அறிந்து கொள்வோம்

7

7 தூக்கணாங் குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும்

8

8 தூக்கணாங் குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும்

9

9 வாங்க பேசலாம்

10

10 படிப்போம் சிந்திப்போப்போம் ஏழுதுவோம்

11

11 குருவிக்கேற்ற கூட்டைத் தேர்ந்தெடுப்போமா?

12

12 வினை மரபினை அறிந்து கொள்வோமா பொருத்தமானதை உரிய கோட்டில் ஏழுதுக

13

13 சொல் விளையாட்டு

14

14 அறிந்து கொள்வோம்

15

15 வீம்பாள் வந்த விளைவு

16

16 வீம்பாள் வந்த விளைவு

17

17 வாங்க பேசலாம்

18

18 மொழி விளையாட்டு

19

19 களையும் கைவண்ணமும்

20

20 எதிலிருந்து எதை பெறுவோம் என்பதை விடுபட்ட இடத்தை நிரப்புக

« » page 1 / 3